Quan điểm Đảng Vì Dân

Vấn đề Việt Nam phải được giải quyết bởi người Việt Nam

    

Nước của ta tuy nhỏ nhưng ý chí độc lập của dân ta không nhỏ. Nhờ ưu điểm đó, đất nước và dân tộc ta đã tồn tại được sau nhiều cuộc ngoại xâm. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, một lần nữa, tinh thần độc lập đang là một yếu tố vô cùng quan trọng cho tiến trình hoà giải dân tộc và dân chủ hoá đất nước

Ðối với vấn đề hoá giải các mâu thuẫn nội tại của dân tộc, yếu tính độc lập cần thiết để sự hoà giải sắp tới sẽ là kết quả thực tế của cảm thông, chứ không phải là từ những áp lực, sắp xếp nào đó của ngoại bang. Nói cách khác, các thành phần dân tộc chỉ có thể đối xử và chung sống hài hoà với nhau một khi những mâu thuẫn đã được hoá giải bằng cảm thông thực sự. Với bối cảnh chính trị hiện nay, sự cảm thông đó chỉ thành hình được qua một tiến trình trực tiếp đối thoại với tinh thần đoàn kết và xây dựng giữa các thành phần dân tộc. 

Đọc thêm...
   

Đề cương Việt Nam Mới

Đại cương về Giải pháp #2

Giải Pháp #2 được dự trù cho trường hợp đảng CSVN bị mất quyền lãnh đạo bất ngờ bởi một biến cố chính trị; và Việt Nam tất nhiên có nhu cầu thành hình một chính quyền dân chủ mới một cách cấp thiết.

Chính phủ mới được thành hình xuyên qua hai giai đoạn kế tiếp nhau là Lâm thời và Tổng Tuyển Cử.

Do tính chất cấp thiết của tình hình, Giải Pháp #2 mang ba yêu cầu quan trọng như sau:

  1. Phải ưu tiên bảo đảm tình hình an ninh quốc gia, sự liên tục của sinh hoạt xã hội và tiến trình phát triển kinh tế.

  2. Phải có một chính quyền lâm thời để điều hành quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp.

  3. Phải có một kế hoạch tổ chức bầu cử các cơ chế lãnh đạo và điều hành quốc gia trong một thời hạn hợp lý. 

Để thực thi ba yêu cầu quan trọng nêu trên, tiến trình thực thi Giải Pháp #2 của Lộ Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam bao gồm một tiến trình xây dựng guồng máy chính quyền mới có thể được dự phóng như sau:

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Kính gửi bộ đội, cán bộ, công nhân viên CSVN

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Kính gởi toàn thể bộ đội, cán bộ, công nhân viên nhà nước Việt Nam.
 

Thưa quý vị,

Là những người đang góp phần điều hành guồng máy nhà nước, quý vị chắc chắn nhận thức được rằng xã hội nước ta đang có nhiều vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Với sự lãnh đạo của đảng CSVN như hiện nay, đất nước ta có nguy cơ bị khủng hoảng, và rất có thể dẫn đến nội chiến hay đổ máu nếu có biến động xảy ra. Nếu lý thuyết Cộng sản khẳng định rằng “Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh”, thì thực tế sẽ chứng minh thêm rằng “Nơi nào có bất công, nơi đó sẽ có nổi dậy!

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER