Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Đối Lập Mặc Nhiên

      

Năm 2006 vừa qua đánh dấu một bước phát triển đáng khích lệ cho phong trào dân chủ hoá Việt Nam , qua sự thành hình mặc nhiên của phong trào đối lập. Phong trào này nay đã trở thành một thực thể, cho dù đảng và nhà nước CSVN vẫn chưa chính thức nhìn nhận.

Thực thể đối lập mặc nhiên ở Việt Nam được thành hình ra sao? Trước tiên, đó là một trào lưu xuất hiện và hoạt động công khai, hoặc bán công khai, của những phong trào, tập hợp, tổ chức như Khối 8406, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền, Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam; và các chính đảng như Dân Chủ XXI, Thăng Tiến Việt Nam, Việt Tân, Dân Chủ Nhân Dân và Vì Dân.

Kế đến, một số hình thức báo chí đã phát hành không cần sự chấp thuận của nhà cầm quyền. Đầu tiên và nổi bật nhất là tờ Tự Do Ngôn Luận, rồi đến Tập san Hoa-Mai, Tự Do Dân Chủ, Tập san Dân chủ, và báo Tổ Quốc.

Thực thể đối lập ở Việt Nam mang tính mặc nhiên ở chỗ nó tồn tại ngoài sự công nhận của nhà nước, nhưng không còn bị trù dập một cách triệt để như các lực lượng, hoạt động bị gán cho là "phản động" trong quá khứ. Với đà phát triển không ngừng từ Bắc chí Nam, thực thể đối lập mặc nhiên đang từng bước xác định vai trò của lực lượng chính trị đối lập trong công cuộc đấu tranh vì một nền dân chủ, đáp ứng với xu hướng chung của trào lưu dân chủ hóa toàn cầu.

Hơn cả, thực thể đối lập mặc nhiên là yêu cầu bức thiết của quần chúng nhân dân. Thật vậy, trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, đại đa số quần chúng vẫn chưa có điều kiện để thể hiện nguyện vọng của mình một cách tự do. Trong nhiều trường hợp, nhiều người dân còn không được thực thi quyền hạn công dân vốn đã được Hiến pháp hiện hành công nhận. Thậm tệ hơn, người dân còn bị trù dập, bắt bớ vì đã hành xử quyền công dân theo những điều quy định trong Hiến pháp. Tình trạng vi hiến và vi luật của các cơ quan công quyền đã gây mâu thuẫn và cản trở nghiêm trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nó gây ra tình trạng độc tài và nạn tham ô hoành hành trong bộ máy nhà nước các cấp. Hậu quả này đã trở thành vấn đề mà những người lãnh đạo hiện nay đã phải công khai nhìn nhận. Do đó, họ cững cần phải công khai nhìn nhận sự tồn tại của những lực lượng đối lập trong xã hội như một thực thể thiết yếu, để đáp ứng yêu cầu bức thiết của quần chúng nhân dân.

Vậy, để chứng tỏ thiện chí xây dựng đất nước và phục hồi công bằng xã hội, đảng CSVN cần thực hiện năm điều cải cách cụ thể sau đây:

1. Hủy bỏ mọi luật lệ vi phạm các quyền tự do căn bản của người dân.

2. Trả tự do cho các tù nhân đang bị giam cầm vì bất đồng chánh kiến.

3. Tách cơ chế đảng ra khỏi bộ máy nhà nước và tổ chức quân đội.

4. Đối thoại với các đoàn thể đối lập về một giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước.

5. Tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, lập hội và ứng cử.

Thực thể đối lập đã mặc nhiên thành hình. Đảng CSVN cần nhận thức thực tế này và có thái độ tương nhượng hợp lý. Chỉ có sự đối lập khách quan và xây dựng mới tạo được điều kiện tháo gỡ các bế tắc của đất nước. Đã đến lúc để những người tiến bộ cùng hành động.


01.02.2007

   
© ALLROUNDER