Quan điểm Đảng Vì Dân

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: Một đáp ứng thời cuộc

Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)

Để có một xã hội dân sự đúng nghĩa và hiệu quả, Tự do Ngôn luận là một quyền không thể thiếu. Một khi chính kiến và ý kiến của mọi thành phần xã hội có được môi trường biểu hiện một cách tự do, thì tinh thần dân chủ mới có điều kiện thực thi. Sự kiện Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được thành lập với một chủ trương rõ ràng, rộng mở đã khẳng định quyền được NÓI và quyết tâm tiến hành Quyền Lập Hội trong bối cảnh chính trị đầy khó khăn hiện nay.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một tập hợp xã hội dân sự mới nhất. Tuy nhiên Hội này không mang tính non trẻ vì, nhìn vào thành phần sáng lập và điều hành, chúng ta thấy được sự tham gia của những người đã và đang có nhiều đóng góp lớn cho công cuộc dân chủ hóa đất nước.

Với tập hợp ban đầu bao gồm nhiều cây bút có xuất xứ khác nhau, kể cả những định hướng đấu tranh khác nhau, sự thành hình Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một biểu hiện lớn của tinh thần dân chủ; trong đó mọi sự khác biệt được tôn trọng để cùng góp sức xây dựng một thành quả chung.

Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

Đại cương về Giải pháp #1

Giải Pháp #1 được dự trù cho trường hợp đảng CSVN vẫn nắm quyền lãnh đạo duy nhất, song đồng ý tương nhượng với các thành phần đối lập ở nội địa, và chấp nhận tiến trình dân chủ hoá đất nước qua cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Giải Pháp #1 mang ba đặc tính tiêu biểu như sau:

 1. Không dẫn đến sự khủng hoảng chính trị, khả dĩ làm phương hại đến nền an ninh quốc gia;

 2. Không gây ra những xáo trộn nghiêm trọng có thể làm suy yếu sinh hoạt xã hội;

 3. Không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân.

Giải Pháp #1 của Lộ Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam bao gồm bốn (4) điểm then chốt được đề nghị đưa ra để các phía liên hệ nghiên cứu và thương lượng, như sau:

 1. Xây Dựng Giải Pháp Chánh Trị: Đại diện Bộ Chính Trị đảng CSVN cùng các nhân vật, đoàn thể chính trị đối lập ở trong nước hội đàm và thương lượng về một số giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.

 2. Thành Hình Hiến Pháp Lâm Thời: Tổ chức bầu cử “Hội Đồng Lập Hiến” để soạn thảo bản Hiến Pháp Lâm thời, làm nền tảng pháp lý cho tiến trình dân chủ hoá và ổn định xã hội.

 3. Tổ Chức Bầu Cử Địa Phương: Tổ chức bầu cử chính quyền địa phương các cấp, theo tinh thần bản Hiến Pháp mới.

 4. Tổ chức Tuyển Cử Quốc Gia: Tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do cấp quốc gia, để bầu chọn thành phần lãnh đạo ba cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp; với sự giám sát của quốc tế.

Đại cương về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu cơ bản của 4 điểm then chốt này là:

Điểm thứ 1: Xây Dựng Giải Pháp Chánh Trị

Đại diện Bộ Chính Trị đảng CSVN và các đoàn thể chính trị đối lập ở trong nước chính thức hội đàm và thương lượng về một số giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam trên căn bản bình đẳng và tương trọng. Mục đích chánh yếu của đợt thương thuyết đầu tiên là thỏa thuận các nguyên tắc tiến hành việc thành lập một “Hội Đồng Lập Hiến” với nhiệm vụ soạn thảo bản Hiến Pháp mới. Cùng lúc, nhà cầm quyền chấp nhận thực thi các quyền tự do cơ bản như đã được qui định trong bản Hiến  Pháp hiện hành, và đồng thời ngưng thi hành các điều khoản, sắc luật, nghị định, v.v… đi ngược lại tinh thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Muốn có một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do được tổ chức thành công, các yếu tố cần và đủ của nó phải được thỏa thuận một cách đầy đủ và nghiêm chỉnh giữa các đoàn thể chính trị hiện hữu ở Việt Nam. Để hoá giải các trở ngại tâm lý và xây dựng môi trường đối thoại giữa đảng CSVN và các đoàn thể đối lập, đại diện các Tôn giáo ở Việt Nam có thể được uỷ nhiệm vai trò trung gian tạm thời trong giai đoạn thương thuyết sơ khởi.

Một số điều kiện cơ bản cần được thỏa mãn là nhà cầm quyền cần trả tự do ngay cho các tù nhân chính trị, và chấm dứt sự đàn áp đối với những thành phần đối lập. Cùng lúc đó, các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do sinh hoạt chính trị ở Việt Nam được tôn trọng thực sự; để sự vận động quần chúng của mọi đoàn thể được thực hiện một cách tự do và công bằng.Để hiện thực hoá điều này, các đoàn thể, phong trào đối lập ở Việt Nam, và phong trào yểm trợ dân chủ ở nước ngoài, cần phát động một cánh mạnh mẽ và đồng loạt các nỗ lực đòi hỏi thực thi dân chủ, để tạo một áp lực mạnh có khả năng buộc Bộ Chính Trị đảng CSVN phải tương nhượng và chấp nhận một tiến trình dân chủ hoá đất nước.

Khi thực hiện điều này, phía cầm quyền (đảng CSVN) và các thành phần đối lập cần chấp nhận đối thoại với nhau bằng tinh thần xây dựng và tương trọng, để tìm cách tháo gỡ một cách cụ thể và rốt ráo các bế tắc chính trị hiện có. Thái độ và thiện chí của mỗi đoàn thể sẽ là yếu tố thực tế để nhân dân Việt Nam quyết định cho sự chọn lựa thành phần lãnh đạo và điều hành guồng máy quốc gia sắp tới.

Sau khi giai đoạn sơ thuyết được thực hiện tốt đẹp, vai trò vận động của Đại diện các tôn giáo xem như đã mãn nhiệm. Các tập hợp tôn giáo sẽ tiếp tục đóng góp vào tiến trình dân chủ hóa và phát triển đất nước một cách bình đẳng như các thành phần dân tộc khác. 

Điểm Thứ 2: Thành Hình Hiến Pháp Lâm Thời

Tổ chức bầu cử cấp thời một "Hội Đồng Lập Hiến" với các Đại Biểu xuất phát từ nhiều đoàn thể chính trị, xã hội khác nhau ở Việt Nam.

Nhiệm vụ của "Hội Đồng Lập Hiến" là soạn thảo một bản Hiến Pháp lâm thời, có nội dung đáp ứng được các nhu cầu cấp thiết của xã hội, và đồng thời là văn kiện căn bản cho bản Hiến Pháp Quốc Gia sẽ được soạn thảo sau khi Việt Nam đã có được một Quốc Hội dân cử mới .

Mục đích chánh yếu của giai đoạn này là thành hình một bản Hiến Pháp có khả năng làm nền tảng pháp lý cho tiến trình dân chủ hoá và ổn định xã hội Việt Nam.

Muốn xây dựng một xã hội dân chủ có nền tảng thì phải có một bản Hiến Pháp với các qui định thật rõ ràng về mô thức tổ chức guồng máy lãnh đạo quốc gia, các cơ chế điều hành xã hội, các đường lối đối nội và đối ngoại căn bản, quyền hạn và trách nhiệm đóng góp của các đoàn thể trong xã hội, và đặc biệt là nghĩa vụ cũng như quyền lợi thực tiễn của mọi công dân.

Hội Đồng Lập Hiến” bao gồm các Đại Biểu địa phương, Đại Diện các tôn giáo và Đại Diện cộng đồng hải ngoại cần được thiết lập cấp thời để soạn bản Hiến Pháp lâm thời hoặc Tu Chính Án cho bản Hiến Pháp hiện hành; trước khi ba cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp chính thức được thành hình qua cuộc Tổng Tuyển Cử Quốc Gia.

Đây là một điều kiện cần và đủ để tiến trình dân chủ hoá đất nước có thể được thực hiện một cách ôn hòa, nhanh chóng và tốt đẹp.

Từ quan niệm đó, tiến trình dân chủ hóa và phát triển đất nước cần có một bản Hiến Pháp mới đáp ứng được những yêu cầu trọng đại của đất nước trong giai đoạn chuyển mình này, và các nhu cầu lớn của toàn xã hội trong hiện tại cũng như tương lai. 

Điểm thứ 3: Tổ Chức Bầu Cử Địa Phương

Tổ chức bầu cử chính quyền địa phương các cấp theo tinh thần bản Hiến Pháp lâm thời, làm nền tảng cho guồng máy chính quyền quốc gia sau đó.

Mục đích của cuộc bầu cử này là tái tổ chức guồng máy chính quyền địa phương (cấp xã, quận và tỉnh) nhằm xây dựng nền tảng cho một thể chế dân chủ, với một guồng máy chính quyền dân cử được xây dựng từ đơn vị hành chánh cơ bản là cấp xã đến cấp trung ương.

Trong giai đoạn tổ chức các cuộc bầu cử tự do, bao gồm cuộc bầu cử chính quyền địa phương và cuộc Tổng Tuyển Cử quốc gia, vai trò của các tổ chức nhân quyền, chuyên ngành công quyền của quốc tế cũng như Việt Nam, là giám sát các cuộc bầu cử để bảo đảm cho tính trung thực, khách quan và công bằng trong toàn bộ tiến trình.

Điểm thứ 4: Tổ chức Tổng Tuyển Cử Quốc gia

Tổ chức các cuộc bầu phiếu tự do để nhân dân Việt Nam chọn lựa các thành phần lãnh đạo của ba cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp.

Mục đích chánh yếu của giai đoạn này tạo các điều kiện thuận lợi để toàn dân Việt Nam có cơ hội thể hiện nguyện vọng của mình xuyên qua lá phiếu để bầu chọn ba cơ chế quốc gia cũng như bầu phiếu tín nhiệm thành phần nhân sự điều hành guồng máy chính phủ. Đây cũng là một hình thức phân quyền cụ thể để tất cả lực lượng chính trị có cơ hội tiến cử người tham gia vào guồng máy lãnh đạo và điều hành chính quyền ở các ngành và các cấp.

Mục đích chánh yếu của giai đoạn này là vận động sự tham gia hậu thuẫn của cộng đồng thế giới vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Sự hiện diện của đại diện các cơ quan nhân quyền này cùng với các tổ chức phi chính phủ quốc tế sẽ là yếu tố lớn xây dựng niềm tin cho các phía liên hệ cũng như nhân dân Việt Nam, về sự khách quan và công bằng của các cuộc bầu cử. Yếu tố này đồng thời cũng sẽ là nền tảng cần có để giúp Việt Nam vận động được sự yểm trợ của quốc tế trong tiến trình tái thiết và phát triển Việt Nam.

Tổ chức Tổng Tuyển Cử Quốc Gia để toàn dân bầu chọn các thành phần lãnh đạo của ba cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp là con đường dân chủ hóa và phát triển Việt Nam tốt nhất. Đây cũng là dịp để người dân quyết định về tinh thần bản Hiến Pháp lâm thời, các chánh sách quan trọng của quốc gia, cũng như thể hiện ý nguyện về một mô thức tổ chức, xây dựng xã hội mới. 

***

Các điểm được đề nghị hoàn toàn mang tính gợi ý để thảo luận. Nội dung giải pháp chính thức sau này sẽ do chính những thành phần được đề cử soạn thảo quyết định.

 

 

Tổng Tuyển Cử Tự Do là con đường ngắn nhất dẫn đến Dân chủ

Kính mời bạn đọc xem tiếp:

 

Đề cương Việt Nam Mới

Đại cương về Giải pháp #1

Giải Pháp #1 được dự trù cho trường hợp đảng CSVN vẫn nắm quyền lãnh đạo duy nhất, song đồng ý tương nhượng với các thành phần đối lập ở nội địa, và chấp nhận tiến trình dân chủ hoá đất nước qua cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Giải Pháp #1 mang ba đặc tính tiêu biểu như sau:

 1. Không dẫn đến sự khủng hoảng chính trị, khả dĩ làm phương hại đến nền an ninh quốc gia;

 2. Không gây ra những xáo trộn nghiêm trọng có thể làm suy yếu sinh hoạt xã hội;

 3. Không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân.

Giải Pháp #1 của Lộ Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam bao gồm bốn (4) điểm then chốt được đề nghị đưa ra để các phía liên hệ nghiên cứu và thương lượng, như sau:

 1. Xây Dựng Giải Pháp Chánh Trị: Đại diện Bộ Chính Trị đảng CSVN cùng các nhân vật, đoàn thể chính trị đối lập ở trong nước hội đàm và thương lượng về một số giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.

 2. Thành Hình Hiến Pháp Lâm Thời: Tổ chức bầu cử “Hội Đồng Lập Hiến” để soạn thảo bản Hiến Pháp Lâm thời, làm nền tảng pháp lý cho tiến trình dân chủ hoá và ổn định xã hội.

 3. Tổ Chức Bầu Cử Địa Phương: Tổ chức bầu cử chính quyền địa phương các cấp, theo tinh thần bản Hiến Pháp mới.

 4. Tổ chức Tuyển Cử Quốc Gia: Tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do cấp quốc gia, để bầu chọn thành phần lãnh đạo ba cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp; với sự giám sát của quốc tế.

Đại cương về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu cơ bản của 4 điểm then chốt này là:

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Thư gửi những người đang trăn trở cho vận nước!

Thư gửi những người đang trăn trở cho vận nước!

CHÀO BẠN!

Trong hai thập niên qua, sinh hoạt kinh tế thị trường ở nước ta đã tạo nên một số phát triển nhất định và Việt Nam được thế giới quan tâm, khích lệ. Tuy nhiên, vì chính sách quản lý sai lầm, tệ nạn tham ô lãng phí lan tràn, và sự lãnh đạo độc đoán chuyên quyền... những bất ổn vĩ mô đang tiếp tục chồng chất thêm mỗi ngày. Với hiện trạng này, các thành quả đạt được có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trong thế giới ngày nay, muốn "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" như các nước tự do, Việt Nam cần phải có thể chế dân chủ tam quyền phân lập và một chính phủ dân cử đa đảng.

Đất nước hết độc tài thì nạn tham nhũng mới có điều kiện ngăn chận một cách hiệu quả. Nhân dân được tự do thì mọi người mới có cơ hội vươn lên một cách công bằng. Hơn cả, muốn danh dự và chủ quyền nước ta không bị xâm phạm, Việt Nam cần có một chính quyền biết trân trọng lòng yêu nước của người dân và luôn đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết.

Nếu bạn đồng ý như trên, mời bạn cùng đồng hành đóng góp công sức xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng bạn:  ĐẢNG VÌ DÂN VIỆT NAM

Đường lối của Đảng Vì Dân là vận động sức mạnh nhân dân làm áp lực chuyển thể chế độ độc tài trở thành một chính thể dân chủ. Lập trường của Đảng Vì Dân là:

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER